[KDQT] Mô hình cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

3.2. Mô hình cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp KDQT

Cấu trúc tổ chức là cách thức phân chia hoạt động giữa những cơ sở riêng biệt của một công ty và phối hợp các hoạt động của chúng lại với nhau.

Đọc tiếp